วิสัยทัศน์

  ลดผลกระทบของสินค้าเกษตรจากการเปิดเสรีการค้า และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกร

พันธกิจ

  สนับสนุนเงินทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าในการปรับโครงสร้างการผลิต ภาคเกษตร ปฏิรูปผลิตผลทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพ การแปรรูป การสร้างมูลค่าเพิ่ม ของสินค้าเกษตรและอาหาร ตลอดจนการปรับเปลี่ยนอาชีพจากการผลิตสินค้าที่ไม่มีศักยภาพไปสู่สินค้าที่มีศักยภาพ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมมีขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มมากขึ้นตลอดห่วงโซ่การผลิต (Supply chain)
2.เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้ามีความพึงพอใจจากการให้บริการของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ

เป้าหมายดำเนินงาน

1.ช่วยเหลือเกษตรกรในการสนับสนุนเงินทุนเป็นค่าใช้จ่ายให้หน่วยงานราชการและสถาบันเกษตรกรไปดำเนินการ ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าทุกข้อตกลง และสร้างขีดความสามารถ การแข่งขันของสินค้าเกษตรไม่น้อยกว่า ๑๐ โครงการ
2.ผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (Stakeholders) ได้รับประโยชน์และเข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ราย
3.การบริหารจัดการกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ เป็นที่ยอมรับและเกิดความพึงพอใจต่อผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (Stakeholders)
4.กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเป็นที่รู้จักอย่างทั่วถึงจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชนและเกษตรกร

องค์กรรับผิดชอบ

1.คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดควา่มสามารถการแข่งขันของประเทศ
2.คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเสนอขอรับเงินสนับสนุนกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
3.คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ของประเทศ

ค่านิยมร่วม (Shared Value)

F = Fast and Fair => ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค ถูกต้อง และเป็นธรรม

T = Team Work and Time => ทำงานร่วมกันเป็นทีม ประสานสามัคคี ทันต่อเวลาและสถานการณ์

A = Awakening and Accountability => การทำงานที่มีประสิทธิผลตื่นตัวตื่นรู้ มีความรับผิดชอบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

ภารกิจ

1. สนับสนุนสินเชื่อ ปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยี

2. สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา

3. ให้ความรู้ จัดฝึกอบรมและดูงาน

4. ให้การสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร

5. ปรับเปลี่ยนอาชีพ


ความเป็นมา

     เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตร ปฏิรูปผลิตผลทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพ ตลอดจนการแปรรูป การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและอาหาร และช่วยเหลือให้เกษตรกร ปรับเปลี่ยนการผลิตจากสินค้าที่ไม่มีศักยภาพสู่สินค้าที่มีศักยภาพ