คณะกรรมการของกองทุน

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประธาน

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์และการบริหารจัดการ

นายสุขุมวิท สุขพันธุ์ถาวร

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

นายสิทธิกร ดิเรกสุทร

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง

นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์

กรรมการ

== ผู้แทน ==

กระทรวงการคลัง

== ผู้แทน ==

สำนักงบประมาณ

นางหัทยา ทับสวัสดิ์

กรรมการและเลขนุการ