บุคลากรของหน่วยงาน

นางหัทยา ทับสวัสดิ์

ผู้อำนวยการส่วนบริหารกองทุนฯ
นางสาวภีสพรรณ เลาสุทแสน
เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
นายณภัทร อรุณรัตน์
เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
นายจิรชาย เจริญ
เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
นายพนาทิตย์ เลิศประเสริฐกุล
เศรษฐกรชำนาญการ
นายคุณากร บัวผิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายธนวัฒน์ อุดมสิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรำบีซาแสงอรุณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
== ว่าง ==
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
== ว่าง ==
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวมาดี อโศกธรรมรังสี
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวโยษิตา เสร็จกิจ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายไพศาล หลังปูเต๊ะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์จำนวนบุคลากรของกองทุน

   ช้าราชการ 5 คน
   พนักงานราชการ 1 คน
   พนักงานกองทุนฯ 5 คน
   พนักงานจ้างเหมา 2 คน
   ปฏิบัติงานจริง 13 คน
   ข้าราชการ(ว่าง) 2 คน
     ==รวม 15 คน==