เข้าสู่ระบบ

แนะนำการใช้งานเข้าระบบ MIS

เฉพาะบุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1. Username = รหัสบุคลากร เช่น ftaoae@01
2. Password = รหัสที่ได้กำหนด เช่น ftaoae@01

หมายเหตุ**
1. ควรกำหนดรหัสผ่านความยาวมาตรฐานสากล ไม่ต่ำกว่า 6 ตัวอักษร
2. ควรใช้อักขระพิเศษประกอบตัวพิมพ์ใหญ่ เล็ก เช่น A a @ # ; เป็นต้น
3. รหัสผ่านที่ท่านใช้งานจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ 6 เดือน

***หากเข้าระบบไม่ได้ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร 174
Loading
ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านอาจไม่ถูกต้องหรืออาจถูกระงับการใช้งาน !