ข่าวสาร

26 มกราคม 2565

นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์ เป็นประธาน ในการประชุม ส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและเรื่องต่างๆ ของกองทุนปรับฯ ครั้งที่ 1/2565

ดูข้อมูล
17 มกราคม 2565

นางหัทยา ทับสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ และคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ระหว่างวันที่ 13-14มค.2565 ของกลุ่มวิสาหกิจเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดราชบุรี

ดูข้อมูล
29 ธันวาคม 2564

การประชุมหารือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุน FTA เพื่อหารือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

ดูข้อมูล
11 พฤศจิกายน 64

นายฉันทานนท์ วรรรเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมา เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ”

ดูข้อมูล
15 ตุลาคม 64

ส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความตกลง (MOU) ความร่วมมือว่าด้วยการสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา

ดูข้อมูล
17 พฤษภาคม 2564

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.)เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 21.88 ล้านบาท

ดูข้อมูล