จำนวนโครงการ

12 โครงการ

ยอดเงินรวม

511.49 ล้านบาท

รายการ

00

อัตราการจ่ายเงิน
ยอดเงินที่อนุมัติทั้งหมด
1 มค.64 - 31 ธค.64

511.49 ล้านบาท

คิดเป็นเปอร์เซ็น

วันครบชำระเงิน
 1. โครงการจัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง (Thai Denmark Smart Dairy Farm) "ดูข้อมูล"
 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงโคเนื้อบ้านแสนแก้ว "ดูข้อมูล"
 3. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA "ดูข้อมูล"
 4. กลุ่มกาแฟ จปร. "ดูข้อมูล"
 5. โครงการพัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิก(Smart Farm) เพื่อรองรับการแข่งขันจากการเปิดการค้าเสรี FTA "ดูข้อมูล"
 6. โครงการศึกษาศักยภาพการขุน คุณภาพซาก และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโคเนื่อ 5 พันธุ์ "ดูข้อมูล"
 7. โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารโคนมรองรับการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) "ดูข้อมูล"
วันครบชำระเงิน
 1. โครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารหยาบให้กับโคนมด้วยหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 "ดูข้อมูล"
 2. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง (โรงฆ่า)"ดูข้อมูล"
 3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน "ดูข้อมูล"
 4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์ภาคตะวันออก จำกัด "ดูข้อมูล"
 5. โครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน "ดูข้อมูล"
 6. กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร "ดูข้อมูล"
Settings

Topbar

Background