ดูทั้งหมด ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสวรรคต
001
ดูทั้งหมด มาตรการการเฝ้าระวัง COVID-19
002
ดูทั้งหมด เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการ
003

ภาพกิจกรรม

ดูข้อมูล จัดทำร่างบันทึกความร่วมมือ MOU
เลขาธิการฯ
ดูข้อมูล ..
เลขาธิการฯ
ดูข้อมูล ..
ข่าวส่วนกองทุน
ดูข้อมูล นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน ในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและเรื่องต่างๆของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ครั้งที่ 2/2564
รองเลขา
ดูข้อมูล ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-3 เมษายน 2564 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร โดยส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร (สกท.) นำโดยนายเอกราช ตรีลพ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการผลิตและการตลาด และนางหัทยา ทับสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ลงพื้นที่ตรวจงาน
ดูข้อมูล เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดทำข้อเสนอโครงการและแผนบริหารความเสี่ยงโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ
14.50
ดูข้อมูล แสดงความยินดีกับข้าราชการ สำนักงานเศรศฐกิจการเกษตร รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย
แสดงความยินดี
ดูทั้งหมด ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง เพื่อพิจารณาโครงการ
05.03