กฏระเบียบ ข้อบังคับ
1 มติคณะรัฐมนตรี ดาวน์โหลด
2 พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด
3 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง มาตรฐานการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน ดาวน์โหลด
4 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่าด้วยมาตราฐานการบริารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน ดาวน์โหลด
5 ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ว่าด้วยการเงิน การพัสดุของกองทุน ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ดาวน์โหลด
6 ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ว่าด้วยการบริหารบุคคลของกองทุน ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ดาวน์โหลด
7 ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ว่าด้วยค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการของพนักงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ดาวน์โหลด