นางหัทยา ทับสวัสดิ์
ผู้อำนวยการส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร

กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

วิสัยทัศน์

:: ลดผลกระทบของสินค้าเกษตรจากการเปิดเสรีการค้า และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกร

 ข่าวเด่นประเด่นร้อน

26 มกราคม 2565

นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์ เป็นประธาน ในการประชุม ส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและเรื่องต่างๆ ของกองทุนปรับฯ ครั้งที่ 1/2565

ดูข้อมูล
17 มกราคม 2565

นางหัทยา ทับสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ และคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ระหว่างวันที่ 13-14มค.2565 ของกลุ่มวิสาหกิจเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดราชบุรี

ดูข้อมูล
29 ธันวาคม 2564

การประชุมหารือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุน FTA เพื่อหารือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

ดูข้อมูล


 หมวดข่าวสาร

เอกสารการประชุม 1

== กำลังปรับปรุงข้อมูล==

เอกสารการประชุม 2

== กำลังปรับปรุงข้อมูล==

เอกสารการประชุม 3

== กำลังปรับปรุงข้อมูล==

== กำลังปรับปรุงข้อมูล==

ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

== กำลังปรับปรุงข้อมูล==

ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

== กำลังปรับปรุงข้อมูล==

== กำลังปรับปรุงข้อมูล==

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

== กำลังปรับปรุงข้อมูล==

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

== กำลังปรับปรุงข้อมูล==

== กำลังปรับปรุงข้อมูล==

ข้อมูลการสมัครงาน

== กำลังปรับปรุงข้อมูล==

ข้อมูลการสมัครงาน

== กำลังปรับปรุงข้อมูล==

วีดีทัศน์กองทุนฯ fta.
ดูทั้งหมด

 ระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน

Infographic

ภาพข่าวสาร งานกิจกรรม

ข้อมูลโครงการ

ข้อมูลโครงการ จำนวนโครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการ

งานตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบคุณภาพภายใน ของกองทุนปรับโครงสร้างฯ

แผนงานและยุทธศาสตร์

งานและยุทธศาสตร์ /านบริหารความเสี่ยง

แบบสำรวจ/ความพึ่งพอใจ

แบบสำรวจ/ความพึ่งพอใจ /แบบประเมินการสัมมนา

ข้อมูลการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงิน /ธุรกรรมการเงิน

 ลิงค์หน่วยงานต่างๆ