นางหัทยา ทับสวัสดิ์
ผู้อำนวยการส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร

กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

วิสัยทัศน์

:: ลดผลกระทบของสินค้าเกษตรจากการเปิดเสรีการค้า และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกร

 ข่าวเด่นประเด่นร้อน

11 พฤศจิกายน 64

นายฉันทานนท์ วรรรเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมา เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ”

ดูข้อมูล
15 ตุลาคม 64

ส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความตกลง (MOU) ความร่วมมือว่าด้วยการสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา

ดูข้อมูล
17 พฤษภาคม 2564

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.)เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 21.88 ล้านบาท

ดูข้อมูล


แผนยุทธศาสตร์

โครงการทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

Hard Workers

 หมวดข่าวสาร

เอกสารการประชุม 1

== กำลังปรับปรุงข้อมูล==

เอกสารการประชุม 2

== กำลังปรับปรุงข้อมูล==

เอกสารการประชุม 3

== กำลังปรับปรุงข้อมูล==

== กำลังปรับปรุงข้อมูล==

ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

== กำลังปรับปรุงข้อมูล==

ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

== กำลังปรับปรุงข้อมูล==

== กำลังปรับปรุงข้อมูล==

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

== กำลังปรับปรุงข้อมูล==

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

== กำลังปรับปรุงข้อมูล==

== กำลังปรับปรุงข้อมูล==

ข้อมูลการสมัครงาน

== กำลังปรับปรุงข้อมูล==

ข้อมูลการสมัครงาน

== กำลังปรับปรุงข้อมูล==

 ระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน

Infographic

ภาพข่าวสาร งานกิจกรรม

ข้อมูลโครงการ

ข้อมูลโครงการ จำนวนโครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการ

งานตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบคุณภาพภายใน ของกองทุนปรับโครงสร้างฯ

แผนงานและยุทธศาสตร์

งานและยุทธศาสตร์ /านบริหารความเสี่ยง

แบบสำรวจ/ความพึ่งพอใจ

แบบสำรวจ/ความพึ่งพอใจ /แบบประเมินการสัมมนา

ข้อมูลการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงิน /ธุรกรรมการเงิน

 ลิงค์หน่วยงานต่างๆ