โครงการทั้งหมด

ที่ รายการ วันเริ่มต้นโครงการ วันสิ้นสุดโครงการ
>> ด้านปศุสัตว์ <<
1 โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์กำแพงแสน เพื่อใช้ผลิตน้ำเชื้อ11/01/2564 11/01/2564
2 โครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน 11/01/2564
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโคเนื้อ 11/01/2564
4 โครงการเพิ่มมูลค่าเนื้อโคขุนเกรดคุณภาพ (Premium) เพื่อรองรับตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 11/01/2564
5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 11/01/2564
6 โครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด้วยวิธีปฏิบัติได้และเห็นผลจริง 11/01/2564
7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มมูลค่าโคนมและผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด 11/01/2564
8 โครงการนำร่องการเลี้นงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ(วัวหลุม) 11/01/2564
9 โครงการเพิ่มสักยภาพการเลี้ยงโคนมเพื่อรองรับเขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 11/01/2564
10 โครงการพัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิก (Smart Farm) เพื่อรองรับการแข่งขันจากการเปิดการค้าเสรี FTA 11/01/2564
11 โครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารหยาบให้กับโคนมด้วยหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 11/01/2564
12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออก จำกัด 11/01/2564
13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอุตรดิตถ์ จำกัด 11/01/2564
14 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 11/01/2564
15 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง 11/01/2564
16 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ 11/01/2564
17 โครงการศึกษาศักยภาพการขุน คุณภาพซาก และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโคเนื้อ 5 พันธุ์ ในระบบการขุนเชิงการค้า
กรณีศึกษา : สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด
11/01/2564
18 โครงการจัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง (Thai-Denmark Smart Dairy Farm) 11/01/2564
>> ด้านพืช <<
1 โครงการปรับโครงสร้างสินค้าชา 11/01/2564
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปาล์มน้ำมัน 11/01/2564
3 โครงการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนส่วนเก่า 11/01/2564
4 โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร 11/01/2564
5 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียน (AFTA) 11/01/2564
6 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของสหกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันข้าวไทยสู่สากล 11/01/2564
7 โครงการเพิ่มคุณภาพข้าวเปลือกและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อรองรับ AEC 11/01/2564
8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพผักวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้า 11/01/2564
9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพริกไทย เพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า(FTA) 11/01/2564
10 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าเพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า AFTA 11/01/2564
11 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตกาแฟของกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ 11/01/2564