กฎหมายด้านคอมพิวเตอร์

1 กฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
2 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
3 พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
4 พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
5 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ดาวน์โหลด
6 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
7 พ.ร.ฎ.ว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลด
8 พ.ร.ฎ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 ดาวน์โหลด